Privacy Reglement LTC Oude Pekela.

image
Privacy Reglement.

Lawn Tennis Club (verder: LTC) Oude Pekela hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In dit Privacy Reglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
LTC Oude Pekela houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Reglement;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als LTC Oude Pekela zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy Reglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van bestuurs- en commissieleden en andere leden die zich in organisatorische of coördinerende zin inzetten voor de vereniging.

Persoonsgegevens van bestuurs- en commissieleden en andere leden die zich in organisatorische of coördinerende zin inzetten voor de vereniging worden door LTC Oude Pekela verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Uitvoering geven aan de functie.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De aard en doelstelling van de functie.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan LTC Oude Pekela de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
Uw persoonsgegevens worden door LTC Oude Pekela opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men de functie uitoefent en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers.
Persoonsgegevens van leveranciers worden door LTC Oude Pekela verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinde;
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan LTC Oude Pekela de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- (Zakelijk) Telefoonnummer;
- (Zakelijk) E-mailadres;
- Geslacht.
Uw persoonsgegevens worden door LTC Oude Pekela opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.
In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen.
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
LTC Oude Pekela bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging.
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- Alle personen die namens LTC Oude Pekela van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens.
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Indien wij uw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen.
Als u naar aanleiding van ons Privacy Reglement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegevens
LTC Oude Pekela, privacycoördinator
Feiko Clockstraat 41
9665 BC Oude Pekela
privacy@ltcoudepekela.nl

Hoofdsponsor

Klaverblad Verzekeringen

 

Sponsors

Meer jackys
Kapsalon Jackys in Oude Pekela.
Meer hofenheukers
PrengerHoekman voorheen Hof en Heukers Fysiotherapie Oude Pekela
Meer autohuiz2
Autohuiz BV
Meer krans
Krans Sloopwerken Stadskanaal en Nieuw-Buinen
Meer meinardi
Meinardi Winschoten
Meer klaverblad
Klaverblad Verzekeringen
Meer kregel
Kregel Bouwmarkt in Oude Pekela
Meer fleur
Boetiek Fleur in Oude Pekela
Meer becker
Becker Installatietechniek Nieuwe Pekela
Meer pekelahof
Brasserie- Restaurant Pekelahof
Meer valkema
Valkema sportwinkel Veendam
Meer logohout
In,t Hout sierconstructies
Meer graankorrel
De Graankorrel Oude Pekela
Meer luckstar
LuckyStar casino te Oude Pekela.
Meer arends
Arends schilderbedrijf te Oude Pekela.
Meer futurama
Futurama De doe het zelf shop Van Oude Pekela
Meer sportstroom
Sportstroom
Meer cevdet
Pizzeria Cevdet in Oude Pekela
Meer kok
Jeroen Kok Las en Onderhoudsbedrijf 06-46722333
Meer zuur
Woninginrichting Zuur Oude Pekela
Meer verbidak
Verbidak
Meer borg
Borgtechniek B.V. Winschoten
Meer hoti1
Hoti stucadoorsbedrijf 06-38029259
Meer fortune
Fortune Coffee Regio Blauwestad Julianalaan 1a Scheemda
Meer prins
Prins Caravans
Meer huizing
Slagerij Huizing te Oude Pekela
Meer haan
Haan Personeelsdiensten
Meer groenoord
Groenoord in Oude Pekela
Meer brokschmidt
Schoen-service Brokschmidt te Oude Pekela
Meer poortman
Poortman Electronicazaak in Oude Pekela.
Meer rabobankzog
Rabobank Zuid Oost-Groningen
Meer hypotheekE
Hypotheek Expert Jack Pinkster
 

Mededelingen / Oproepen

Indien je oude olie of frituurvet wilt inleveren....dan is het verzoek om dit zelf in het vat te legen!!! Het vat staat in het opberghok. Sleutel hangt in de kantine. Let er even op dat er op de plastic flesje statiegeld staat!!

 

Gebruik AED

ad 5

Onderstaande leden zijn getraind om de AED te gebruiken

Ron Schaftenaar 0611345121
Aron Schaftenaar 0631367972
Harry Kroon 0610527676
Johan Pander 0612041693
Gina Norder 0638747876
Jack Pinkster 0625060335
Chantal de Lange 0650210593
Harald de Lange 0618130466
Wicher van Achteren 0634244511
Marian Scholtens 0621316654
Harry Scholtens 0620628890
Kees Bartelds 0636395135
Corrie van Oeveren 0621857488
Toti Hof 0630801960
Klaas Jan Hulsebos 0651763769

Stappenplan gebruik AED
1. Bel 112
2. Adres is Raadhuislaan 105a
3. Waarschuw/bel één van de bovenstaande leden

 

Weersverwachting

 

Uitgelicht

KNLTB

image
 
 

Copyright © 2023 LTC Oude Pekela